De Zeeman Pro

Algemene verkoopsvoorwaarden

 DE ZEEMAN PRO NV – ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 1. Toepasselijkheid algemene verkoop- voorwaarden 

1.1 Behoudens de toepassing van uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden, dewelke voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, zullen alle verkopen door De Zeeman Pro NV (hierna genoemd “Verkoper”) onderworpen zijn aan de hierna volgende algemene voorwaarden. Elke bestelling veronderstelt de integrale aanvaarding van deze algemene voorwaarden en, waar toepasselijk, de bijzondere voorwaarden opgenomen in de relevante prijsopgave. 

1.2 Geen andere bepalingen en voorwaarden waarnaar verwezen wordt in de bestellingen van de koper of zijn vertegenwoordigers, de briefwisseling, de aankoopvoorwaarden of andere documenten van de koper zijn toepasselijk, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden afgewezen door de Verkoper. 

1.3 Indien enige bepaling van de bestelling of van deze verkoopvoorwaarden op definitieve wijze ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Enige ongeldigheid of onafdwingbaarheid onder een bepaald recht, zal de geldigheid of afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen onder een ander recht niet beïnvloeden. De ongeldige of onafwingbare voorwaarde of bepaling zal geacht worden vervangen te zijn door een voorwaarde of bepaling die geldig en afdwingbaar is en die de bedoeling van de ongeldige of onafdwingbare voorwaarde of bepaling het best benadert. 

2. Prijsopgaven en bestellingen 

2.1 Tenzij anders vermeld, zijn de prijsopgaven van de Verkoper geldig voor een periode van maximum één maand. Prijsopgaven zullen steeds vrijblijvend zijn, ook al is een bepaalde aanvaardingstermijn is voorzien. De koper weet dat de Verkoper commercieel actief is in de hele wereld. Prijsopgaven zullen vermelden vanuit welk land goederen geleverd kunnen worden. 

2.2. Bestellingen dienen altijd schriftelijk geplaatst te worden. Geen bestelling is bindend voor de Verkoper, tenzij na schriftelijke bevestiging (via e-mail of anderszins), of bij uitgifte van een factuur. 

3. Leveringen 

3.1 Goederen zullen geleverd worden EXW (ex works) (in overeenstemming met de laatste versie van de Incoterms zoals vastgelegd door de Internationale Kamer van Koophandel), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

3.2 De leverdata worden te goeder trouw vermeld en zijn slechts een aanwijzing. Vertragingen in de uitvoering zullen in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of annulering van de overeenkomst. 

3.3 In geval van uitvoer is de koper verantwoordelijk voor het bekomen van alle invoervergunningen, invoertoelatingen en kredietbrieven, alsook voor het vervullen van enige andere verplichting teneinde de te leveren goederen op wettige en rechtsgeldige wijze uit te voeren. Indien de vereiste vergunningen, toelatingen en kredieten niet bekomen zijn en ter kennis gebracht van de Verkoper binnen de twee maanden na bevestiging van de bestelling, kan de Verkoper de overeenkomst als nietig beschouwen. 

4. Overmacht 

4.1 De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor kosten, schade, interesten of gelijkaardige betalingen indien de Verkoper in de onmogelijkheid zou verkeren om zijn verplichtingen jegens de koper na te komen wegens omstandigheden buiten zijn controle. In dergelijk geval zal de Verkoper de koper zo snel als mogelijk informeren. 

4.2 Voor doeleinden van huidige algemene voorwaarden, zullen omstandigheden buiten de controle van de Verkoper (“overmacht”) betekenen alle feiten en omstandigheden buiten de controle van de Verkoper, ongeacht of deze voorzienbaar waren of niet op het ogenblik dat de overeenkomst werd aangegaan. Onder overmacht wordt onder andere begrepen oorlog, terroristische aanslag, natuurrampen, staking of lock-out, brand, overstroming, overheidsbeperkingen en/of acties zoals onteigening, embargo of verbod op invoer en uitvoer, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste van grondstoffen of goederen en beperkingen op het energiegebruik, ongeacht of het voorval of de overmacht voorkomt bij de Verkoper of een van zijn leveranciers. 

4.3 Zonder afbreuk te doen aan enige andere (rechts)middelen waarover de Verkoper kan beschikken, is de Verkoper, in geval van overmacht, gerechtigd om de overeenkomst te 

beëindigen met betrekking tot het onderdeel dat nog niet werd geïmplementeerd, van zodra de overmacht situatie langer dan vier (4) weken duurt, of om de overeenkomst aan te passen, hierin begrepen de prijzen en/of de leveringsvoorwaarden, aan de heersende omstandigheden, zonder dat de Verkoper op enige wijze aansprakelijk kan geacht worden. 

5. Prijs 

5.1 De prijzen betaalbaar voor de goederen zijn deze dewelke zijn weergegeven op de factuur. Tenzij anders voorzien in de prijsopgave van de Verkoper of de bevestiging van de bestelling, zullen alle prijzen netto zijn, exclusief BTW en leverings-, transport- en verzekeringstoeslagen. 

5.2 Indien, wegens enige handeling of verzuim van de koper, BTW niet correct werd geheven of vrijgesteld, zal de koper hiervoor ten volle aansprakelijk zijn. In dit verband zal de koper de Verkoper vrijwaren tegen alle daarmee verbonden vorderingen van derden. 

5.3 Prijzen worden berekend op basis van de economische omstandigheden op het ogenblik van de prijsopgave en zijn onderhevig aan prijswijzigingen van de leveranciers van de Verkoper, wisselkoersen en het percentage aan invoerheffingen. Afhankelijk van de schommelingen van deze elementen, kunnen prijzen onaangekondigd gewijzigd worden om eender welke reden. 

5.4 Prijzen worden opgegeven in Euro. In geval verkopen worden gerealiseerd in een andere munteenheid dan de Euro, zal elke wijziging van minstens 2% in de wisselkoers van de munteenheid in kwestie ten opzichte van de Euro op de datum van de prijsopgave, verrekend worden op datum van facturatie. 

5.5 Tenzij anders vermeld op de factuur, is de prijs betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Het totale factuurbedrag zal netto betaald worden op een van de rekeningen vermeld op de factuur. In geval van betwisting, dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst. 

6. Waarborg 

Indien – naar de redelijke mening van de Verkoper – het krediet van de koper zou aangetast zijn, is de Verkoper gerechtigd om een waarborg te vragen (in eender welke vorm die de Verkoper geschikt acht) van de koper voor de correcte uitvoering van zijn verplichtingen op de basis zoals beslist door de Verkoper. 

7. Conformiteit en Garantie 

7.1 De Verkoper garandeert voor een periode van 12 maanden, respectievelijk 3 maanden voor wat betreft “zachte onderdelen” (hierin begrepen doch niet beperkt tot de partikels vervaardigd in natuurlijk rubber, O-ringen, membranen), vanaf de datum waarop de goederen ter beschikking zijn van de koper, dat de goederen vrij zullen zijn van verborgen gebreken. Deze garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van externe oorzaken, gebruik, slijtage, transport, ongeschikte opslag, wijziging, misbruik, nalatigheid, verkeerd gebruik, abnormaal of onredelijk gebruik, gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties (temperatuur, waterhardheid, vochtigheid, bijtende of stoffige atmosfeer, schommelingen van (elektrische) spanning, etc.) of gebruik op enige andere ongepaste manier, zowel opzettelijk als anderszins. Gebrekkige goederen kunnen enkel teruggestuurd worden mits het schriftelijke akkoord van de Verkoper. Goederen zullen teruggestuurd worden op risico en kosten van de koper. Geen verrekening zal toegestaan zijn met betrekking tot door de koper opgelopen kosten of rechtstreeks of onrechtstreeks verlies, op welke manier dan ook veroorzaakt. 

7.2 Van zodra de goederen ter beschikking van de koper zijn, inspecteert de koper zorgvuldig deze goederen en zal hij onmiddellijk, schriftelijk en binnen de acht (8) kalenderdagen volgend op de beschikbaarheid van de goederen, enige relevante en precieze klacht opwerpen met betrekking tot een zichtbaar gebrek of conformiteitsprobleem (met vermelding van factuurdatum en -nummer). Na dergelijke periode van acht (8) kalenderdagen zal elk zichtbaar gebrek geacht worden op definitieve wijze aanvaard te zijn door de koper. In elk geval mag de koper de goederen niet weigeren op grond van kleine of futiele redenen. 

7.3 In geval van niet-conformiteit dient de klacht schriftelijk verzonden te worden naar De Zeeman Pro NV op volgend adres: Jubellaan 54, B-2800 Mechelen, België. De vervulling van Verkoper’s garantieverplichting zal beperkt zijn tot, naar keuze van de Verkoper, de vervanging van de gebrekkige goederen of de terugbetaling van de koper voor deze 

gebrekkige goederen binnen een redelijke termijn. 

 

 

8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Het risico en de verantwoordelijkheid met betrekking tot de goederen gaat over naar de koper op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst. De goederen blijven evenwel de exclusieve eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten en toeslagen. Zolang de eigendom van de goederen niet is overgegaan naar de koper, mag deze laatste niet over de goederen beschikken of deze bezwaren, of deze in eigendom overdragen of enig ander recht aan een derde toekennen. De koper is verplicht om de goederen die werden geleverd met eigendomsvoorbehoud met de nodige zorg te behandelen en deze op te slaan in de mate van het mogelijke als herkenbare eigendom die toebehoort aan de Verkoper. 

8.2 Het is de Verkoper hierbij onherroepelijk toegestaan om de goederen die geleverd werden met eigendomsvoorbehoud terug te nemen (of deze te laten terugnemen) zonder enig gerechtelijke tussenkomst, voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling. De koper dient zijn medewerking hiertoe te verlenen op straffe van een boete van vijfhonderd euro (EUR 500) voor elke dag dat hij in gebreke blijft. De koper zal de Verkoper inlichten omtrent, inter alia, elke bijkomende lokale vereiste dewelke van toepassing is in de regio waar de goederen, die hij van de Verkoper heeft gekocht, opgeslaan worden, teneinde Verkoper’s eigendomsvoorbehoud te vestigen en uit te oefenen. 

De overeenkomst is niet ontbonden door de herinbezitstelling van de Verkoper, tenzij de Verkoper dit schriftelijk ter kennis brengt van de koper. 

8.3 Indien de koper in gebreke is te betalen en de Verkoper de geleverde goederen terugneemt, gebruik makend van zijn eigendomsvoorbehoud waarnaar wordt verwezen in dit artikel, zijn alle hiermee verbonden kosten voor rekening van de koper, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Verkoper om vergoeding te vorderen in geval van waardevermindering (om eender welke reden) aangaande de goederen. 

9. Vertrouwelijkheid – Intellectuele eigendomsrechten 

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen met de Verkoper, zal de koper onder geen enkele omstandigheid enige vertrouwelijke informatie of informatie die toebehoort aan of beheerd wordt door de Verkoper, bekend maken aan het publiek of derden. 

9.2 Alle octrooien, merken, copyrights en/of andere intellectuele eigendomsrechten en/of enige eigendoms- of vertrouwelijke informatie met betrekking tot de goederen zal eigendom blijven van de Verkoper of diens licentieverlener. Onder geen enkel beding zullen er enige rechten, titels of belangen of enige licentie betreffende een intellectueel eigendomsrecht toebehorend aan of in het bezit van de Verkoper aan de koper overgedragen worden. Het is de koper niet toegestaan om enige vertrouwelijke informatie bekend te maken, zelfs niet indien deze van commerciële aard is, betreffende de intellectuele eigendomsrechten, en dit op straffe van vergoeding voor aangetoonde schade. 

10. Aansprakelijkheid 

10.1 De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn jegens de koper of een derde voor indirecte schade of gevolgschade zoals, doch niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van cliënteel, verhoging van overhead-kosten of verlies van gegevens, als gevolg van storingen of onderbrekingen in het functioneren van de goederen. 

10.2 In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper voor directe schade jegens personen of zaken of voor enige contractuele tekortkoming de koopprijs van het (de) specifieke product(en) die enige aansprakelijkheid hebben veroorzaakt, overschrijden. 

10.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die tegelijk is veroorzaakt door een gebrekkig goed én de fout van de koper, een gekwetst persoon of enige andere persoon voor wie de koper of de gekwetste persoon verantwoordelijk is. 

10.4 De Verkoper is evenmin gehouden tot vergoeding met betrekking tot een goed of een deel ervan dat (i) gebaseerd is op specificaties, tekeningen, modellen of andere gegevens die werden aangeleverd door de koper of (ii) op eenzijdige wijze is aangepast door een andere partij dan de Verkoper. De Verkoper zal verder niet aansprakelijk zijn (iii) in de mate dat de koper inbreukmakende activiteiten verderzet 

nadat aanpassingen werden voorzien teneinde de inbreuk te vermijden of (iv) indien het gebruik van de goederen, eerder dan de goederen zelf, de voornaamste oorzaak is van de inbreuk. 

11. Annulering van bestellingen 

11.1 Bestellingen die aanvaard zijn door de Verkoper kunnen enkel geannuleerd worden door de koper mits schriftelijk akkoord van de Verkoper. Annuleringen gebeuren schriftelijk. 

11.2 In geval van annulering of herroeping van een bestelling om welke reden dan ook, en zonder enig ander (rechts)middel te beperken waarover de Verkoper kan beschikken ten gevolge van dergelijke annulering of herroeping, zal de Verkoper recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het totale factuurbedrag dat zou zijn aangerekend voor de geannuleerde bestelling, plus werkelijke kosten voor alle reeds door de Verkoper gedane uitgaven en toezeggingen met betrekking tot de goederen waarvan de bestelling is geannuleerd. 

12. Laattijdige betaling en annulering 

12.1 Laattijdige betaling 

12.1.1 Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt het volledige uitstaande bedrag van alle andere facturen, inclusief de nog niet vervallen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. 

12.1.2 In geval van niet-betaling op de vervaldag is een interest van 1% per begonnen kalendermaand verschuldigd. Daarenboven heeft de Verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van EUR 125 en zonder afbreuk te doen aan het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen indien bewezen wordt dat de actuele schade hoger ligt. 

12.1.3 In geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om alle hangende bestellingen op te schorten of enige eventuele andere contractuele verplichting op te schorten. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige mogelijke (toekomstige) vertraging bij de levering ten gevolge van deze opschorting. 

12.2 Annulering 

12.2.1 De Verkoper behoudt zich het recht voor om alle hangende bestellingen en/of de overeenkomst te annuleren zonder verdere kennisgeving, waarschuwing of schadevergoeding ten gunste van de koper, voor de volgende redenen : 

  • • in geval van laattijdige uitvoering of niet-uitvoering van de verbintenissen van de koper, hierin begrepen laattijdige betaling; 
  • • in geval van onbekwaamheid, faillissement, onvermogen, protest, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van vermogen, overlijden, staking van betaling, aanvraag tot uitstel van betaling, opening van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie of de weigering door de koper om een waarborg te verschaffen zoals voorzien onder artikel 6, of enige andere gebeurtenis waaruit de financiële moeilijkheden van de koper blijkt. 

In geval van annulering zal de koper aan de Verkoper de vergoeding voorzien in artikel 11.2 verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding, waarbij dergelijke vergoeding overeenkomt met het ongemak veroorzaakt aan de Verkoper en de administratieve kosten opgelopen in dit verband, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen indien bewezen wordt dat de actuele schade hoger ligt. 

12.2.2 In geval van annulering door de koper van hangende bestellingen of de overeenkomst, niet veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de Verkoper, zullen alle door de koper reeds gedane afbetalingen beschouwd worden als definitief verworven door de Verkoper. De overblijvende afbetalingen zullen door de koper betaald worden, met dien verstande dat deze bedragen zullen verminderd worden met de voorziene kosten en uitgaven die de Verkoper niet heeft opgelopen en redelijkerwijze berekend door de Verkoper, zonder afbreuk te doen aan het recht op vergoeding indien de actuele schade hoger ligt voor de Verkoper. 

13. Toepasselijk recht – geschillenbeslechting 

13.1 Op deze verkoopvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale 

koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag), getekend te Wenen op 11 april 1980. 

13.2 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen (België) bevoegd. Alle kosten verbonden aan de gerechtelijke invordering, hierin begrepen erelonen, zullen gedragen worden door de koper. 

(25 februari 2014)